Publikációk

 

2015 A kommunikáció mint állapot - rövid áttekintés. Kézirat.
2013 A dialógusok sikerfeltételeiről. "Kezdetben van a kapcsolat": Interdiszciplináris dialógus a dialógusról. (szerk.: Farkas Edit), Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya - Faludi Ferenc Akadémia - L’Harmattan Kiadó, 21-33.
2009 Tudatos médiahasználat. Az ORTT médiatudatosságra vonatkozó lehetséges stratégiájának néhány alapeszméjéről és a stratégia megvalósításának néhány eszközéről. Kézirat.
Az AKTI megrendelésére készült 2009. decemberében.
2009 Arról, ami problematikus, arról, ami szignifikatív, valamint arról, ami kommunikatív (szinopszis, 7.3 változat). Polihistória. Köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából. (szerk. Bagdy Emőke - Demetrovics Zsolt - Pilling János), Budapest, Akadémiai, 201-235.
2008 Arról, ami szignifikatív és arról, ami kommunikatív (szinopszis 7.22 változat). KRISZTUSRA tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. (szerk.: Béres Tamás - Kodácsy-Simon Eszter - Orosz Gábor Viktor), Budapest, Luther Kiadó, 257-282.
Közvetlen cím: http://ozseb.horanyi.hu/participacio/horanyi_ozseb_arrol_ami_szignifikativ_es_arrol_ami_kommunikativ_2_2.pdf
2007 A kommunikáció mint participáció. Budapest, Typotex - ORTT-AKTI.
2005 Néhány szempont egy új médiatörvény kidolgozásához. Kézirat.
Készült az Alkalmazott Kommunikciótudományi Intézet felkérésére; nyomtatásban nem jelenik meg (2005 október 4, módosítva: 2005 december 3).
2003 Arról, ami szimbolikus és arról, ami kommunikatív (szinopszis, 7.1 változat). Kézirat. A kommunikációról (1999a) továbbgondolt változata
2003 The Participation Theory of Communication: Philosophical and Methodological Analysis of Interlingua Perspectives. Kézirat.
This is a summary article of the Language Learning Roundtable Conference on the Participation Theory of Communication, May 19-20, 2003, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary.
Közvetlen cím: http://ozseb.horanyi.hu/participacio/ptc_ll.pdf
2002

Symbolique et communication.
A Degrés című francia nyelvű belga folyóiratban jelent meg, 109-110 szám, b1-8.
Közvetlen cím: http://ozseb.horanyi.hu/participacio/ozseb_horanyi_symbolique_et_communication.pdf

2001 A participációról. Színes eszmék nem alszanak... (szerk. Andor J. - Szűcs T. - Terts I.) Pécs, Lingua Franca Csoport, 540-557.
2000 Ha én kommunikációs főiskolát csinálnék Budapesten. Kézirat.
1999a A kommunikációról. Társadalmi kommunikáció. (szerk. Béres I. - Horányi Ö.) Budapest, Osiris, 22-34.
1999b A kreditrendszer bevezetésének tapasztalatai a JPTE Bölcsszettudományi Karán. Kézirat.
1994a Replika Niedermüller Péter "Paradigmák és esélyek avagy a kulturális antropológia lehetőségei Kelet-Európában" című írására. Replika 15-16.
1994b Two Portrait Galleries. Remarks on Depicting Alice and her Company. Semiotics and Linguistics in Alice's Worlds. (eds.: Rachel Fordyce - Carla Marello, Walter de Gruyter) Berlin - New York, 209-235.
Közvetlen cím: http://ozseb.horanyi.hu/publikaciok/ozseb_horanyi_two_portrait_galleries.pdf
1991a Az én egyetememről. Magyar Felsőoktatás 6-7, 56-57; 1992, 1, 25-29.
1991b Megjegyzések az ikon fogalmáról - természetesen mint szövegfogalomról. A humán kommunikáció szemiotikai elmélete felé. (szerk. Petőfi S. J.) Szeged., 75-85.
1990 Bevezetés a képaktusok vizsgálatába. A kép kutatásának egy újabb paradigmájáról. Kézirat.
1989 Meddig ép egy jégremetszett kép? Sub Minervae Nationis Praesidio. Tanulmányok a nemzeti kultúra kérdésköréből Németh Lajos 60. születésnapjára. (szerk. az ELTE Művészettörténet Tanszékének munkatársai) Budapest, ELTE - ELTE Művészettörténet Tanszéke, 341-348.
1988 Néhány megjegyzés "A logika fejlődésé"-ről, Tertium non datur 5, 35-47.
1987 Reflexiók Kunt Ernő tanulmányához. Ethnographia XCVIII, 48-53.
1985 Discoherent Remarks on Coherence. Text, Connexity, Text Coherence. Ed.: Emel Sözer, Hamburg, Helmut Buske Verlag, 567-594.
Közvetlen cím: http://ozseb.horanyi.hu/publikaciok/ozseb_horanyi_discoherent_remarks_on_coherence.pdf
1982 A sokarcú kép. Válogatott tanulmányok. (szerk. Horányi Ö.) Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont; második módosított kiadás a képek logikájáról alcímmel: Budapest, Typotex, 2003.
1981 A nyelvről való gondolkodás egyik állomása: Charles Sanders Peirce. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XIII. Budapest, Akadémiai, 65-90.
1979 Medici Mária portréjának bemutatása IV. Henriknek. Utak a vizuális kultúrához II. Németh Lajos 50. születésnapjára. (szerk. Beke L. - Horányi Ö.) Veszprém - Budapest: Országos Oktatástechnikai Központ - MTA Vizuális Kultúrakutató Munkabizottság, 61-88.
1977-1978 Kommunikáció 1-2. (válogatott tanulmányok). Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó; második módosított kiadása: Budapest, GeneralPress, 2003.
1976 Adalékok a vizuális szöveg elméletéhez. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI. (szerk.: Telegdi Zsigmond - Szépe György) Budapest, Akadémiai, 143-165.
Közvetlen cím: http://ozseb.horanyi.hu/publikaciok/horanyi_ozseb_adalekok_a_vizualis_szoveg_elmeletehez.pdf
1975 A jel tudománya. (A tanulmányokat válogatta és szerkesztette Szépe Györggyel együtt) Budapest, Gondolat.
1974 Montázs (Vita a fogalom tartalmáról és terjedelméről) Összegzés helyett. Fotóművészet XVII, 2, 56-60.

 


a lap tetejére